Løvepatruljen 4.11.1910

 

Løvepatruljen, Trondhjems første speiderpatrulje, ble stiftet 4. november1910 med Johannes (Johs.) Jacobsen som patrulje­ fører. Etter et årstid stabiliserte medlemstallet seg, og patruljen kom til å bestå av i alt 8 gutter: Johannes Arnulf Jacobsen, Daniel lngvald Jacobsen, Halfdan F. S. Klingenberg, Erling Hessen, Harald Angell, Hans Henrik Thaulow, Leiv Matzow og Carl Wilhelm Christiansen. Disse guttene var blant de første aktive speiderne i Trondhjem, og det er grunn til å minne om at Løvepatruljen ble til bare 3 år etter at speiderbevegelsen ble startet av Robert Baden-Powell i England i 1907. Baden­ Powell arrangerte verdens første speiderleir på Brownsea Island 1. - 8. august 1907, og 1. august 1907 regnes som stif­telsesdato for "The Scout Movement". Den første speider­ boka, "Scouting for Boys", ble utgitt i London 1908.

Norske Gutters Speiderkorps (NGSK/NGS) - tilsluttet "Central­ foreningen", som senere ble Norges idrettsforbund - ble stiftet i 1910 med nord-trønderen Jacob Pedersen Grøttum som speidersjef og lagt ned i 1912/1913. NGSK var forløperen til Norsk Speidergutt-Forbund (NSGF) som ble stiftet i 1911 med Christian Dons som speidersjef. Løvepatruljen var først tilknyt­tet NGSK og senere til NSGF. Løvepatruljen samarbeidet med tannlege Finn Brønner i Trondheim. Brønner ble utnevnt til instruktør for patruljen 20. desember 1910 ifølge Løvepatrul­jens første årsberetning datert 4. november 1911. Brønner var formelt instruktør for NGSK i Trondheim ifølge hans artikkel i Adresseavisen 14. februar 1911. I Løvepatru ljens første protokoll (det eksisterer i alt 4!) finnes et rundskriv fra Finn Brønner, datert 28. august 1912, som viser at speiderkorpset fortsatt tar opp medlemmerog at rullefører for korpset er Johs. Jacobsen!

Løvepatruljen var representert i Norsk Speidergutt-Forbunds kontingent for å hjelpe til ved de olympiske leker i Stockholm i 1912, noe som er dokumentert gjennom et takkebrev til Johs. fra den svenske "scoutchefen".

Ved utgangen av 1912 opphørte mye av den praktiske speideraktiviteten i Løve­ patruljen på grunn av medlemmenes utdannelse og jobbkarriere, men venn­ skapet bestod, og kontakten ble blant annet holdt gjennom en kameratklubb som fikk navnet "Valhall".

I mellomkrigstiden ble den speidermessige kontakten etter hvert gjenopprettet, og ved markeringen av Norsk Speidergutt-Forbunds 25-arsjubileum i 1936, ble Løvepatruljens originale årsberetning av 4. november 1911 overlevert kretschef.

J. J. Skjerve sammen med en fargerik adresse. Ved denne anledningen var Løvepatruljen representert ved Johs. A. Jacobsen, Daniel Jacobsen, Leiv Matzow og Hans H. Thaulow samt patruljevennen Per Vinje senior. Den originale årsberetningen gikk imidlertid tapt i forbindelse med tyskernes forbud mot all speiding i Norge i september 1941. Arkiver måtte innleveres og ble ødelagt. Til alt hell hadde Dagsposten en maskinskrevet kopi av beretningen slik at denne kan leses i Løvepatruljens første protokoll.

Det fremgår videre av den første protokollen at Løvepatruljens deltakelse i spei­ derarbeidet i Trondheim stabiliserte seg etter krigen. I forbindelse med stiftelsen av St. Georgs Gilde 25. april 1949 var Løvepatruljens medlemmer viktige med­ spillere. Patruljen markerte sitt 40-årsjubileum i 1950 og deltok i feiringen av Norsk Speidergutt-Forbunds 40-årsjubileum i 1951. Det er dokumentert, gjen­ nom skriftlige referater, at det i årene som fulgte ble avholdt regelmessige patruljemøter, og slik har det fortsatt frem til i dag!

I 1943 døde Leiv Matzow og i 1953 Hans Henrik Thaulow. Patruljen bestemte etter hvert at rekruttering var nødvendig for å sikre fortsatt drift.

I 1956 ble følgende retningslinjer vedtatt:

1.   Hovedformålet for "Løvepatruljen' ' er å virke som et rådgivende organ for St. Georgs Gilde i Trondheim.

2.   Som medlemmer av "Løvepatruljen" opptas fortjente medlemmer av St. Georgs Gilde i Trondheim, fortrinnsvis tidligere Gildemestre.

3.    lnnvotering skal være enstemmig.

Retningslinjene/statuttene ble vedtatt "med henblikk på å sikre en fortsettelse av den 1ste speiderpatrulje i Trondheim "Løvepatruljen" stiftet den 4. november 1910". St. Georgs Gilde i Trondheim ga sin tilslutning til forslaget, og fra og med 1956 ble nye medlemmer tatt opp for a sikre Løvepatruljens fremtidige beståen.

Senere er retningslinjene endret flere ganger:

Statutter vedtatt i 1957:

1.   Hovedformålet for Løvepatruljen er å virke som et rådgivende organ for St. Georgs Gilde i Trondheim.

2.    Som medlemmer av Løvepatruljen opptaes fortjente medlemmer av St. Georgs Gilde i Trondheim, fortrinnsvis tidligere gildemestere.

3.   Løvepatruljens innenbys medlemsantall skal ikke overstige 8. Alle inn­ voteringer skal være enstemmig.

4.   Det er en selvfølge at medlemmene møter opp til patruljens og St. Georgs Gildes sammenkomster. Kan et medlem ikke møte, plikter han å gi en begrunnet beskjed herom til patruljeføreren.

Statutter vedtatt i 1974:

1. Hovedformålet med Trondheims første speiderpatrulje, Løvepatruljen av 4/11-1910, er å virke til å føre speiderideene videre bl.a. gjennom arbeidet i St. Georgs Gildene.

2. Som medlemmer av patruljen opptas medlemmer av St. Georgs Gildene i Trondheim som har ydet en særlig interesse for speidersaken og/eller gildebevegelsen.

3. Løvepatruljens innenbys medlemstall skal ikke overstige 8. Av hensyn til patruljens fremtidige beståen bør nye medlemmer ikke være over 60 år ved opptakelsen som skal finne sted på årsdag 4. november eller på den dag patruljens årsfest avholdes. Alle innvoteringer skal være enstemmig og hemmelig.

4. Det er en selvfølge at medlemmene møter opp til patruljens sammen­ komster. Kan et medlem ikke, plikter han a gi begrunnet beskjed herom til patruljeføreren. Patruljekontingent erlegges i alle tilfelle.

Tillegg vedtatt i 1997:

1997 bestemte Løvepatruljen at også personer som har gjort en spesiell innsats for speidersaken - uten a være medlem av 1. St. Georgs Gilde i Trond­ heim - kan opptas som medlemmer av patruljen.

Statutter vedtatt i 2017:

§1 Trondhjems første speiderpatrulje, Løvepatruljen av 4.  november 1910, har som hovedformål å arbeide for a videreføre Baden-Powells speider­ idealer ved å legge vekt på patruljesamarbeid, godt vennskap og gjensidig respekt for hverandres synspunkter. I Løvepatruljen er alle likemenn med felles ansvar for det enkelte medlems trivsel.

§2 Patruljens medlemstall skal ikke overstige 8. For å bevare patruljens frem­ tidige beståen, bør nye medlemmer ikke være eldre enn 60 år ved opp­takelsen. Som medlemmer i patruljen kan opptas mannlige personer som har gjort en vesentlig innsats for speidersaken i Trøndelag. Opptakelse av nye medlemmer skal fortrinnsvis skje på patruljens stiftelsesdag, 4. november, eller på den dag patruljens årsfest avholdes Gfr. §6).

§3 Patruljens medlemmer kalles "Løver". Patruljeføreren, som kalles "Løve­ far", er den Løven som har lengst ansiennitet i patruljen. Ved lik ansien­nitet går høyest alder foran. Andre verv i patruljen gis passende navn, se under "Verv" nedenfor.

§4 Det er en selvfølge at medlemmene møter opp til alle patruljemøter og andre arrangementer i patruljens regi. Kan en Løve ikke møte, plikter han å gi begrunnet beskjed om det til Løvefar eller den Løven som er hoved­ansvarlig for arrangementet.

§5 Alle avgjørelser, herunder godkjenning av møteprotokoll og fastsettelse av verv i patruljen, fattes normalt ved simpelt flertall etter avstemming der alle Løver har lik stemmevekt. Det foretas skriftlig votering dersom minst ett av medlemmene ønsker det. Ved innvotering av nye medlemmer kreves enstemmighet, etter skriftlig avstemming, i fulltallig Løvemøte. Skriftlig stemmefullmakt fra eventuell fraværende Løve godtas. Ved uenighet om forslag til nytt medlem, bør grunn(er) for dette meddeles. Standpunkt skal respekteres.

§6 Årsfest avholdes årlig, fortrinnsvis på patruljens stiftelsesdag 4. november, og åpnes med tenning av Løvelyset og fremføring av Løvebrølet. På årsfesten legger Løvefar frem foreløpig forslag til årsmelding for inne­ værende år. Til årsfesten inviteres Løvinnene, dvs. eventuelle ektefeller til nåværende og tidligere Løver: Årsfesten avsluttes med slukking av Løvelyset.

§7 Årsmøte avholdes på første møte etter nyttår. På møtet behandles regn­ skap og Løvefars forslag til årsmelding for foregående år og det nye årets møteplan.

§8 Ansvaret for patruljemøtene, som vanligvis arrangeres månedlig, går på omgang og avholdes fortrinnsvis hjemme hos Løvene. Møtene åpnes/avsluttes med tenning/slukking av Løvelyset. Det skrives proto­ koll fra patruljemøter og andre arrangementer.

§9 Statuttene kan bare endres etter enstemmig skriftlig votering i fulltallig Løvemøte. Skriftlig stemmefullmakt fra eventuell fraværende Løve god­ tas.

 Verv i Løvepatruljen vedtatt i 2017

Patruljefører, "Løvefar":

Løvefar Gfr. §3) er patruljens møteleder med ansvar for åpning og avslutning av møtene (tenning og slukking av Løvelyset). Han er ansvarlig for kontakten overfor omgivelsene, herunder St. Georgs gilde, Trøndelag krets og Norges speiderforbund. Til årsmøtet legger Løvefar frem forslag til patruljens års­ melding Gfr. §6 og §7). Dersom Løvefar ønsker å tre tilbake, utpekes som Løvefar den Løven som har nest lengst ansiennitet i patruljen. Ved lik ansiennitet går høyest alder foran.

Patruljeassistent, "Assistent-Løve":

Assistent-Løven er ved behov stedfortreder for Løvefar og for Skrive-Løven. Assistent-Løven velges for en periode på 4 år, med mulighet for gjenvalg. Dersom Assistent-Løven ønsker å tre tilbake, foretas nyvalg.

Sagaskriver, "Skrive-Løve":

Skrive-Løven skriver møteprotokoll fra patruljemøter og referat fra andre arrangementer der Løvepatruljen deltar. Forslag til møteprotokoll bekjentgjøres for patruljens medlemmer minst en uke før neste patruljemøte der protokollen godkjennes. Skrive-Løven velges for en periode på 4 år, med mulighet for gjenvalg. Dersom Skrive-Løven ønsker å tre tilbake, foretas nyvalg.Kasserer, "Penge-Løve": Penge-Løven fører regnskap for patruljen og krever inn kontingent fra Løvene. Han sørger for oppmerksomhet f. eks. i forbindelse med jubileer og sykdom blant Løvene. Penge-Løven velges for en periode på 4 år, med mulighet for gjenvalg. Dersom Penge-Løven ønsker å tre tilbake, foretas nyvalg 

Seremoniansvarlig og Materialforvalter, "Seremoni-Løve":

Seremoni-Løven er ansvarlig for å ivareta patrulje-seremonier og symboler. Han er også ansvarlig for patruljens eiendeler. Seremoni-Løven velges for en periode på 4 år, med mulighet for gjenvalg. Dersom Seremoni-Løven ønsker å tre tilbake, foretas nyvalg.

 

Utallige speiderpatruljer har sett dagens lys siden 1907, men det spesielle med "Løvepatruljen av 04.11.1910", er altså at den fortsatt eksisterer! Johs. Jacobsen var patruljefører i de første 75 år (!), og så fulgte Rolf Krog sen. i 12 år, Ludvig Flor i 7 år, Trygve Hungnes i 6 år, Per Hunstad i 6 år og Tore How i 2 år. Patruljens sjuende og nåværende patruljefører er Per Olav Lundemo som ble "Løvefar", som patruljens PEFF kalles, i 2018.  

Ved utgangen av 2018 har patruljen i alt hatt 35 medlemmer.

For a bli medlem av Løvepatruljen, som fortsatt er en ren guttepatrulje, kreves at man har gjort en spesiell innsats for speidersaken, og det er en selvføIge at medlemmene etter beste evne lever opp til uttrykket: "En gang speider - alltid speider". Vi har månedlige patruljemøter med høytidelig åpningsseremoni ved "Løvefar", "Skriveløven"s protokoll fra forrige møte og vertens selvvalgte pro­ gram - gjerne knyttet tit tidsaktuelle speidersaker. Vi er med på å videreføre mer enn 100 års sammenhengende tradisjon, både i patruljen og i speidingen generelt. Det betyr ikke at vi er gammeldagse, men vi tror at den speidingen Baden-Powell grunnla, der patruljesamarbeidet er det sentrale elementet, fortsatt er den beste. Vi er både glade og stolte over å ha markert et enestående jubileum i 2010: Løvepatruljens eksistens i 100 år! For ordens skyld: Patruljen lever i beste velgående - og satser videre!

 

 Patruljen 100år. Frav.:Tore How, Geir Kojedal, Per Hunstad, Per-Olav Lundemo, Bjarne Aasum og Ove Skarpnes.

 

 På et patruljemøte 27. oktober 1968 ble det besluttet at Løvepatruljen skulle opprette et vandreskjold til erstatning for fabrikkinspektør Rolf Scheens vandreskjold fra 6. juli 1958, som var blitt vunnet til odel og eie av 10. Trondheim tropp. Løvepatruljens vandreskjold ble stilt opp for en vinterkonkurranse i februar-mars for troppslag på 7 gutter hvorav minst 3 skulle være menige speidere, og alle troppens patruljer skulle være representert. Statuttene for Løve-skjoldet var nær de samme som for Scheen-skjoldet. Skjoldet ble overlevert kretsen 26. februar 1969.   Konkurransen om "Løvepatruljens vandreskjold", var fra starten av en tøff vinterkonkurranse, og det viste seg at deltakelsen etter hvert ble for dårlig. Den gamle "Skjoldkonkurransen" ble siste gang arrangert i 1997.  Løvepatruljens nye "Skjoldkonkurranse", som første gang ble arrangert i 2006, har til hensikt a stimulere kretsens ordinære patruljer til fornyet innsats for a beherske grunnleggende speiderferdigheter. Dette er i tråd med de krav som ble stilt til "gamle dagers speidere", og være oppgaver vil nok bli oppfattet som noe krevende: Vi tar nemlig sikte på at "alle patruljer skal greie noe, ingen patrulje skal greie alt"! 
 
Løvepatruljens medlemmer ved utgangen av 2018:
Per-Olav Lundemo (Løvefar), Bjarne Aasum (Seremoni-Løve), Ove Skarpnes (Penge-Løve), Geir Kojedal (Skrive-Løve), Esten Moum (Assistent-Løve), Ole Sivert Walseth, Svein Harald Gunnes og Arne Skarsem 

 

Patruljen 2019.

Fra v.bak: Geir Kojedal, Svein Harald Gunnes, Bjarne Aasum, Ole Sivert Valset, Ove Skarpnes og Arne Skarsem Fra v.foran: Esten Moum og Per-Olav Lundemo

 

 

o

 


 

 

 

Løvepatruljen 24 år 1934

Avisartikkel Dagsposten 26.11.1934

 

Løvepatruljen 40 år 1950

Avisartikkel Adressa 10.11.1950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

lukas crilles 6.jpg
Ricci 19.jpg
bordskick.jpg